Přepravní podmínky

Tyto přepravní podmínky se vztahují pouze na pravidelnou silniční dopravu. Nevztahují se na speciální jízdy ani železniční přepravu, kde jsou podmínky stanovovány individuálně.

Přepravní smluvní podmínky

 1. Rozsah platnosti
 2. Vznik smlouvy
 3. Jízdní doklad a jeho platba a náležitosti
 4. Storno a změna jízdenky
 5. Storno individuálního spoje
 6. Vyloučení z přepravy
 7. Práva a povinnosti dopravce
 8. Práva a povinnosti cestujícího
 9. Jízdní řády
 10. Příplatkové služby
 11. Reklamace
 12. Přeprava osob, zavazadel a zvířat

 

 1. Rozsah platnosti
  1. Tyto smluvní přepravní podmínky (dále jen “přepravní podmínky”) byly vydány v souladu s Vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou silniční osobní dopravu a schváleny představenstvem společnosti Gepard Express, SE.
  2. Tyto přepravní podmínky platí pro přepravu cestujících v síti autobusových linek společnosti Gepard Express, SE dopravními prostředky určenými pro přepravu osob.
  3. Tyto přepravní podmínky jsou platné od 1.10.2019.
  4. Přepravní podmínky jsou přístupné na internetu a nachází se v každém vozidle společnosti.
 2. Vznik a plnění přepravní smlouvy
  1. Přepravní smlouva je uzavřena, využije-li cestující svého práva k přepravě vyplývající z jízdního dokladu tím, že nastoupí do dopravního prostředku společnosti.
  2. Uzavřením přepravní smlouvy vzniká mezi společností a cestujícím právní vztah, jehož obsahem je závazek společnosti přepravit cestujícího z nástupní stanice do stanice cílové řádně a včas dle platného jízdního řádu a závazek cestujícího dodržovat přepravní podmínky.
  3. Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy. Za splnění přepravní smlouvy se považuje taktéž provedení přepravy v jiném než smluveném rozsahu, pokud došlo k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy řidičem nebo osobou, která se prokáže průkazem dopravce s oprávněním dávat cestujícím pokyny a příkazy, (dále jen “pověřená osoba”).
 3. Jízdní doklad, jeho náležitosti a platba
  1. Cestující se pro účely kontroly řádného uzavření přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje platným jízdním dokladem (dále jen “jízdenka”).
  2. Společnosti nenahrazuje ani neproplácí zničené, ztracené a odcizené jízdenky. Pokud se cestující neprokáže platnou jízdenkou, ani nesdělí rezervační číslo jízdenky, je povinen zakoupit si jízdenku novou.
  3. Jízdenka pro jednotlivou jízdu obsahuje:
   • obchodní jméno společnosti
   • jméno a příjmení cestujícího
   • nástupní a cílovou stanici, čas odjezdu a příjezdu
   • výši jízdného
   • údaj o platnosti
   • údaje umožňující kontrolu platnosti a správnosti jejího použití
  4. Jízdenka se stává neplatnou, jestliže:
   • údaje uvedené na jízdence neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny
   • předepsané údaje nejsou vyplněné
   • je poškozená tak, že z ní nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu platnosti
   • je použita jinou osobou, než byla vystavena
   • uplynula doba její platnosti
   • přeruší-li cestující jízdu
  5. Jízdenku lze zakoupit online přes stránky dopravce www.gepard.com
  6. Ve výjimečných případech lze za předpokladu volného místa ve vozidle zakoupit jízdenku u řidiče. Řidič má právo odmítnout jízdenku vydat, pokud je vozidlo plně obsazeno. Dopravce nedoporučuje spoléhat na tuto variantu.
  7. V případě zadání nepravdivých nebo neexistujících údajů při online rezervaci má dopravce právo na zrušení rezervace před uplynutím doby platnosti rezervace a to bez nároku na jakoukoliv náhradu.
  8. Kontrolu jízdních dokladů provádí pověřená osoba společnosti.
  9. Jízdenka je vystavena na konkrétní datum, čas a trasu.
  10. Za nevyužitou nebo částečně využitou jízdenku se jízdné nevrací.
  11. Cestující platí za jízdenku pro jednotlivou jízdu podle tarifu.
  12. Jízdné je v případě bezhotovostní platby považováno za uhrazené okamžikem připsání přislušné částky na určený bankovní účet dopravce.
  13. Přijímanou platební měnou je Česká koruna (CZK).
 4. Storno a změna jízdenky
  1. Jízdenku lze stornovat na stránce https://www.gepard.com/order/cancel-request. Zde vyplňte e-mail, na který je objednávka registrována a kód objednváky. Následně Vám bude zaslán e-mail s odkazem na potvrzení storna. Po úspěšném stornování Vám bude hodnota objednávky připsána na Váš email jako kredit, kterým můžete platit další objednváky. Kredit má neomezenou platnost.
  2. Pokud víte, že našich služeb v budoucnu určitě nevyužijete, napište nám na info@gepard.com a my Vám zašleme peníze zpět na kartu, ze které byla provedena platba. K emailu musí být jak opříloha připojena kopie stornované jízdenky.
  3. Výše storno poplatku se vypočte v procentech z původní ceny jízdenky. Výše storno poplatku je:
   • 0% z ceny jízdného při vrácení jízdenky více než 24 hod. před odjezdem spoje
   • 100% ceny jízdného při vrácení jízdenky méně než 24 hod. před odjezdem spoje
  4. Změna osobních údajů (jméno, příjmení) cestujícíc je možná kdykoliv před odjezdem spoje zdarma. Napište nám na adresu info@gepard.com a my změnu provedeme. K emailu musí být jako příloha připojena jízdenka, u které chcete změnu provést.
  5. Změna času a trasy je možná bezplatně 24 hodin před odjezdem spoje. Prosím, stornujte jízdenku (postup viz storno jízdenky) a připsaný kredit můžete využít k rezervaci nové jízdenky.
 5. Storno individuálního spoje
  1. Jízdu lze stornovat emailem na adrese info@gepard.com. K emailu musí být jako příloha připojena kopie stornované jízdenky. V případě, že chcete stornovat jízdu v kratší lhůtě než 48 hodin, prosím, zavolejte i ihned na naší infolinku +420 737 000 906.
  2. Výše storno poplatku se vypočte v procentech z původní ceny individuálního spoje. Výše storno poplatku je:
   • 0% z ceny individuální jízdy při stornu méně než 48 hodin před odjezdem spoje
   • 25% z ceny individuální jízdy při stornu méně než 24 hodin před odjezdem spoje
   • 100% ceny při zrušení individální jízdy méně než 12 hodin před odjezdem spoje
 6. Vyloučení z přepravy
  1. Cestující může být z přepravy vyloučen pokud:
   • se dostaví k nástupu pod vlivem alkoholu či omamných látek
   • kouří ve vozidle, nadměrně konzumuje alkohol, nebo je pod vlivem omamných látek
   • chová se hlučně, reprodukuje hlučně hudbu, obtěžuje ostatní cestující jiným nevhodným chováním, zápachem apod.
   • poškozuje či znečišťuje vozidlo nebo ostatní cestující
   • nedodržuje přepravní podmínky, pokyny nebo příkazy pověřené osoby společnosti
  2. Cestující, který byl vyloučen z přepravy, nemá nárok na navrácení jízdného.
  3. Pokud došlo ke vzniku škody v souvislosti s vyloučením cestujícího z přepravy, společnosti bude tuto škodu po cestujícím vymáhat.
 7. Práva a povinnosti dopravce
  1. Dopravce se uzavřením přepravní smlouvy zavazuje přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice cílové, jež jsou uvedeny na jízdním dokladu, řádně a včas.
  2. Přepravní smlouva je považována za splněnou řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy. Za splnění přepravní smlouvy se taktéž považuje provedení přepravy v jiném než smluveném rozsahu, pokud dojde k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy.
  3. Pokud je zpoždění spoje zaviněno dopravcem, cestujícímu vzniká nárok na kompenzaci jízdného. Cestujícímu nárok na kompenzaci naopak nevzniká, pokud nebyl přepraven včas z důvodu, který nezavinil dopravce, např. nepravidelnosti řízení provozu apod.
  4. Dopravce si vyhrazuje právo nepřijmout do přepravy osoby pod vlivem omamných látek.
  5. Dopravce má právo zrušit službu nebo její část v důsledku neodvratitelné události, které nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm rozumně požadovat.
 8. Práva a povinnosti cestujícího
  1. Uzavřením přepravní smlouvy se cestující zavazuje dodržovat přepravní řád, tyto Smluvní přepravní podmínky a zaplatit cenu za přepravu (dále jen “jízdné”).
  2. Nákupem jízdenky cestující souhlasí se Smluvními přepravními podmínkami a uděluje dopravci souhlas se zpracováním osobních údajů.
  3. Cestující se pro účely kontroly po dobu plnění přepravní smlouvy prokazuje platným jízdním dokladem. V případě, že cestující nemá platný cestovní doklad, je dopravce povinen cestujícího nepřijmout k přepravě a cestující nemá nárok na vrácení jízdného.
  4. Cestující je povinen se při převzetí jízdenky přesvědčit, zda mu byla vydána podle jeho požadavků.
  5. Cestující je osobně zodpovědný za dodržování pasových a celních předpisů zemí, které se týkají jeho a jeho zavazadel. V případě, že cestujícímu celní nebo policejní orgány nedovolí pokračovat v cestě, nemá nárok na vrácení jízdného, či jinou náhradu.
  6. Pokud se cestující nedostaví k nástupu, nebo odjezd zmešká, ztrácí nárok na náhradu jízdného. Dopravce doporučuje dostavit se na místo odjezdu nejpozději 15 minut před odjezdem spoje.
  7. Cestující má právo na vrácení jízdného při neprovedení přepravy z důvodu na straně dopravce.
  8. Cestující nemá nárok na náhradu škody, pokud nebyl přepraven včas.
 9. Jízdní řády
  1. Příjezdy a odjezdy jsou v jízdních řádech a na jízdenkách uváděny vždy v místním čase.
  2. Změny schválených a zveřejněných časů odjezdů, termínů a tras ze závažných důvodů se vyhrazují.
 10. Příplatkové služby
  • Záruka odletu
  • Jezdíme z Brna přímo na vídeňské letiště bez zajíždění do centra. Výraznější zpoždění je proto na našich linkách mimořádnou událostí. Pokud přesto chcete mít jistotu, můžete si připlatit za doplňkovou službu Záruka odletu. V případě zpoždění našeho spoje vám uhradíme náklady za propadlou letenku. Pokud si letenku přerezervujete, doplatíme vám rozdíl v ceně mezi novou a původní letenkou.
  • Jak službu objednat
   Službu Záruka odletu si můžete zakoupit při rezervaci jízdenky.

   Podmínky služby
   Abyste službu mohli využít, musíte dodržet minimální časovou rezervu mezi příjezdem na letiště podle jízdního řádu Gepard Express a odletem vašeho letadla uvedeným na letence. Pokud by časová rezerva byla menší, nelze záruku uplatnit.

   Minimální časová rezerva
   2,5 hodiny pro lety do zemí Schengenského prostoru
   3,5 hodiny pro lety mimo Schengenský prostor

   Potvrzení, že vám letadlo uletělo
   Vyžádejte si potvrzení o zmeškaném odletu od letecké společnosti, na kterém musí být uvedené razítko a podpis. Toto potvrzení nám dodejte do 30 dnů od zmeškaného odletu.
  • Záruka odjezdu po příletu
  • Má vaše letadlo zpoždění a hrozí vám, že nestihnete objednaný spoj Gepard Express z letiště? Předejděte tomu se službou Záruka odjezdu po příletu, s níž máte zdarma zaručené místo v následujícím spoji (našem nebo konkurenčním). Pokud by v něm nebylo místo nebo nejel do čtyř hodin od zavolání, pošleme pro vás zvláštní spoj.
  • Jak službu objednat
   Službu Záruka odjezdu po příletu si můžete zakoupit při rezervaci jízdenky.

   Pojištění odjezdu po zpožděném příletu
   Podmínky služby
   Abyste službu mohli využít, musíte dodržet minimální časovou rezervu mezi příletem letadla a odjezdem spoje Gepard Express podle jízdního řádu. Zároveň musí mít vaše letadlo při příletu alespoň 45 minut zpoždění.

   Minimální časová rezerva
   1 hodina pro lety ze zemí Schengenského prostoru
   1,5 hodiny pro lety ze zemí mimo Schengenský prostor

   Potvrzení zpoždění
   Vyžádejte si potvrzení o zpoždění od letecké společnosti, na kterém musí být uvedené razítko a podpis. Toto potvrzení nám dodejte do 30 dnů od zmeškaného odletu. Zároveň je třeba co nejdříve po příletu zavolat na telefonní číslo +420 737 000 906, abychom vám zajistili místo v náhradním spoji.
 11. Reklamace
  1. Reklamace musí být uplatněna nejpozději do 3 měsíců ode dne skončení jízdy a musí k ní být doložena jízdenka.
  2. Reklamace z přepravy cestujících a zavazadel se podávají:
   • písemně na adresu sídla společnosti: Gepard Express, SE, Jezuitská 6/1, Brno, 602 00
   • e-mailem: info@gepard.com
 12. Přeprava osob, zavazadel a zvířat
  1. Cestující je povinen být během jízdy připoután bezpečnostním pásem a dbát bezpečnostním pokynů zaměstnanců dopravce po celou dobu jízdy.
  2. Každý cestující má nárok pouze na 1 sedadlo. V případě, že si zakoupí dvě a více sedadel, má nárok na odpovídající počet sedadel.
  3. Osoby ve věku do 16 let jsou na mezinárodních linkách přepravovány pouze v doprovodu dospělé osoby.
  4. Pro děti do 12 let (150 cm, 36 kg) je nutno mít s sebou vhodné dětské zádržné zařízení (dětská autosedačka nebo podsedák). Zádržné zařízení není běžnou ani povinnou součástí vybavení vozidla. Řidič má právo nepřijmout dítě mladší 12 let k přepravě, nebude-li mít k dispozici autosedačku či podsedák.  Při rezervaci jízdenky si můžete pro Vaše dítě rezervovat autosedačku. Jedná se o autosedačku pro dítě starší 1 roku (od 9 kg). Pokud cestujete s dítětem mladším než 1 rok (méně než 9 kg), prosím, kontaktujte nás e-mailem info@gepard.com. Děti od pěti let (od 15 kg) mohou mít podsedák, v tomto případě stačí při rezervaci napsat poznámku o stáří a váze dítěte a my pro něj podsedák připravíme.
  5. Dopravce nezajišťuje asistenční služby pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace.
  6. Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být předměty, které svou povahou mohou způsobit poškození vozidla, újmu na zdraví nebo životě osob nebo jejich majetku a věci neskladné.
  7. Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmí být zejména:
   • nabitá zbraň
   • věc výbušná, jedovatá, radioaktivní, žíravá nebo těkavá
   • věc schopná způsobit nákazu
   • věc o hmotnosti vyšší než 32 kg
  8. Maximální povolené rozměry jsou 20x30x40 cm pro příruční zavazadla a 75x50x30 pro odbavovaná.
  9. Zavazadlo musí být ve voze umístěno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost cestujících osob.
  10. V odbaveném zavazadle dopravce nedoporučuje nechávat křehké nebo cenné věci. Dopravce neručí a neodpovídá za ztrátu či poškození těchto věcí.
  11. Lyže, snowboardy a kočárky jsou přepravovány jen v případě, že nehrozí poškození ostatních zavazadel a k přepravě jsou přijaty pouze v případě volné kapacity zavazadlového prostoru. Lyže a snowboardy musí být zabaleny do přepravních vaků. Kočárky musí být složeny.
  12. Dopravce neodpovídá za zavazadla umístěná v prostoru pro cestující.
  13. Přeprava nedoprovázených zavazadel není možná.
  14. Cestující může vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná malá zvířata, pokud jsou uzavřena v kleci, koši, či jiné vhodné schránce s nepropustným dnem po celou dobu jízdy. Zvíře lze přepravovat jen pod dohledem cestujícího.  Pokud si s sebou na cestu berete svého domácího mazlíčka, informujte nás o tom emailem: info@gepard.com nebo to napište do poznámky při rezervaci jízdenky. Jedná-li se o drobného mazlíčka, který bude sedět po celou dobu jízdy na Vašem klíně, stačí Vám zakoupená jedna jízdenka. Jde-li o většího domácího mazla, je nutné pro něho zakoupit jízdenku a po celou dobu jízdy musí sedět pod zakoupenou sedačkou.
  15. Ve vozidle lze přepravovat vodící a asistenční psy s příslušnými dokumenty, doprovázející osobu s průkazem ZTP/P nebo cvičitele. Cestující je povinen zajistit, aby zvíře neznečistilo, či nepoškodilo vozidlo, či ostatní cestující.
  16. Vodící a asistenční psi jsou přepravování za cenu dětského tarifu, musí tedy mít přiřazenou místenku.
  17. Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů mimo stanici nebo ve stanici, kte podle jízdního řádu nezastavuje, smí cestující vystoupit jen se souhlasem řidiče nebo jiné pověřené osoby dopravce.
  18. Cestující nese hmotnou odpovědnost za poškození majetku přepravce.